Učenjem do para iz IPARD fonda Evropske unije

U Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u Beogradu, pre mesec dana organizovana je dvodnevna edukacija za izradu biznis – planova radi učešća na konkursima IPARD fonda. Predavač je bila prof. dr Zorica Vasiljević sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu.  Grupa za edukaciju obuhvatila je 35 učesnika iz cele Srbije, a interesovanje je bilo znatno veće. Kotizacija je iznosila 6.840 dinara.  Privatne agencije nude obuke za pisanje biznis – planova po ceni  od 10 do 20 hiljada dinara.

Grad Kraljevo, preko svog Poljoprivrednog fonda, mogao bi da se pojavi kao finansijer i organizator obuke koja bi se obavila u Kraljevu, za ljude sa kraljevačkog   područja. U saradnji sa Institutom za primenu nauke u poljoprivredi ili neposredno angažujući stručnjake kao što je to profesorka Vasiljević. Ako Kraljevo plati honorare i putne troškove predavačima tada bi uz niže kotizacije mogli da ostvarimo maksimalan broj polaznika kursa. Osim poljoprivrednika,  polaznici bi mogli biti i oni koji bi se obučili da potom rade uslugu pisanja biznis – planova za treća lica.

IPARD

Što je još važnije na ovaj način  bi smo obezbedili određenu prednost većem broju naših sugrađana kada konkurišu za sredstva iz IPARD fonda, jer bi oni pre od drugih naučili kako da sačine biznis – planove.

Srbiji od ove do 2020. godine stoji na raspolaganju 175.000.000 evra kao predpristupna pomoć za razvoj poljoprivrede.

Korišćenje IPARD sredstava daje šansu da podizanjem krupnijih poljoprivrednih proizvođača i povezivanjem manjih u zadruge ostvarimo dinamičan razvoj poljoprivrede. Ako uspešno okončamo ovu fazu i pripremimo se za ozbiljniju tržišnu utakmicu otvaraju nam se vrata ka mnogo značajnijim sredstvima (i do milijardu evra) posle ulaska u punopravno članstvo EU.

Od druge polovine 2016.godine poljoprivredna gazdinstva i firme mogu očekivati prvi konkurs za bespovratna sredstva EU za poljoprivredu iz IPARD programa. U očekivanju detaljnog korisničkog uputstva IPARD agencije dajemo nekoliko osnovnih napomena: o načinu konkurisanja, odobravanju projekata, odobravanju plaćanja i kontroli korišćenja IPARD sredstava.

Način konkurisanja. Poziv za prijavu na konkurs biće objavljen na zvaničnoj prezentaciji IPARD agencije i u nacionalnim medijima, a zainteresovana gazdinstva i poljoprivredne firme trebalo bi da se već sada pripremaju za učešće na konkursu.

Krave

Poljoprivrednik (učesnik konkursa) mora na svom bankovnom računu imati pun iznos novca potrebnog za realizaciju planirane investicije (tu treba da dođu do izražaja državne mere podrške kreditnim aktivnostima, garancijski fond za poljoprivredu, itd.) a IPARD agencija kao kofinansijer vrši bespovratno refundiranje sredstava (u određenom procentu) onim korisnicima koji su izabrani u konkursnoj proceduri.

Učesnik u konkursu dužan je da dostavi opštu dokumentaciju: razne dokaze o pravu svojine ili zakupa na zemljištu, dokaz identiteta, upis u registar poljoprivrednih gazdinstava, sve slično kao kod konkurisanja za domaća podsticajna sredstva.

Učesnik u konkursu dužan je i da za investicije preko 50.000 evra dostavi biznis – plan, uz koji u slučaju izgradnje i rekonstrukcije objekata mora biti priložena dokumentacija navedena propisima o izgradnji. Za investiciju manju od 50.000 evra prilaže se skraćeni biznis – plan.

Odobravanje projekta.  Posle dostavljanja svih potrebnih dokumenata, potencijalni korisnik ulazi u proces odobravanja projekta. Investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren. Kada počne sa realizacijom investicije korisnik  ne sme odstupati od projekta koji je priložio prilikom konkurisanja, a ako su promene neophodne mora ih odobriti IPARD agencija. Korisnik je dužan da u toku perioda trajanja investicije prihvata kontrole koje mu šalje IPARD agencija kako bi bili provereni navodi projekta, radovi ili poštovanje trajanja investicije od pet godina. Minimalni rok trajanja svake investicije je pet godina, korisnik je dužan da, u tom vremenskom periodu, održi investiciju (ne sme da otuđi objekat, da mu promeni namenu, niti da otuđi mašine), a mora da dostigne standarde EU, u zavisnosti od vrste investicije.

Jabuke

Način refundacije sredstava. Korisnik počinje sa investicionim aktivnostima, prema odobrenom projektu. IPARD agencija u određenom roku vrši refundaciju utrošenih sredstava u iznosu od 50% (ili u pojedinim varijantama 55%, odnosno 60%) vrednosti investicije. Korisnik podnosi svi račune, dokaze o uplati sredstava čime dokazuje obavljenu transakciju. Refundacija sredstava obavlja se jednom, za sva investirana sredstva. Kod zahtevnijih investicija koje se finansiraju fazno  refundiranje sredstava može se vršiti u više tranši.

Kontrola korisnika. Prvom kontrolom u fazi odobravanja proverava se da li je učesnik konkursa već započeo investiciju/kupio opremu za koju konkuriše – „nulta kontrola”. Ako je započeo investiciju pre roka zahtev za ostvarivanje prava  kod IPARD  fonda  biće odbijen.

Druga kontrola je pre isplate sredstava, njome se utvrđuje da li je investicija obavljena u skladu sa predloženim projektom. Ukoliko ima odstupanja zahtev za    refundaciju sredstava biće odbijen.

Poslednja kontrola obavlja se posle realizovane investicije i posle isplaćenih sredstava korisniku.

Kontrole mogu biti i vanredne u zavisnosti od okolnosti ukoliko se pojavi sumnja na  neku od nedozvoljenih radnji, zloupotreba, prevara, neregularnosti.

Ne samo da bi bilo vredno truda da grad Kraljevo organizje edukaciju vezanu za IPARD fondove već bi time stekao i neophodno organizaciono iskustvo i kadrovsku strukturu da kasnije organizuje obuke za izradu projekata neophodnih kod konkursa koje raspisuju i drugi fondovi, na primer za podršku maloj privredi i slično.

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor