Konkurs za podnošenje predloga projekata za poboljšanje ekonomskog položaja žena

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, poziva zainteresovana udruženja da podnesu predloge projekata na konkurs koji se finansira iz budžeta Republike Srbije, a u vezi sa poboljšanjem ekonomskog položaja žena.

Prioritet Ministarstva odnosi se na programe, koji mogu doprineti otklanjanju prepreka za pristup žena zapošljavanju, napredovanju, stručnom usavršavanju i svim resursima bez diskriminacije.

Podnosioci predloga projekata mogu biti:
 • registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;
 • udruženja koja sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
 • udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
 • udruženja koja imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta;
 • udruženja koja vode uredno finansijsko poslovanje.
Potrebna dokumentacija za prijavu projekata

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru, na propisanim obrascima i dostavljen u pisanoj formi, kao i na kompakt disku. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom ili mimo propisanih obrazaca, neće se uzimati u razmatranje.

Svako udruženje može aplicirati samo sa jednim predlogom projekta, koji će realizovati u maksimalnom trajanju do šest meseci.

Potrebna dokumentacija:
Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta,
Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta,
Aneks 3 – Narativni budžet,

Ministarstvo za rad

Ukoliko se predlog projekta podnosi u saradnji sa partnerom neophodno je dostaviti i protokol o saradnji, odnosno partnerstvu, kojim se definiše uloga partnera na projektu.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice udruženja i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, prijava će biti odbačena

Kriterijumi za ocenu predloženih projekata:

Svakom predlogu projekta Komisija za pregled i vrednovanje predloga projekata dodeliće određen broj bodova od maksimalnih 100. Predlozi projekata će se procenjivati na osnovu sledeće skale:

Kriterijumi i bodovi
 1. usklađenosti sa ciljevima i prioritetima konkursa           -do 20
 2. jasno opisani problemi, preduslovi realizacije projekta i aktivnosti projekta           -do 10
 3. jasno opisani i merljivi rezultati projekta, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost           -do 10
 4. uključenost većeg broja ciljnih grupa u realizaciju projekta           -do 10
 5. učešće partnerskih organizacija u finansiranju i realizaciji projekta           -do 10
 6. jasno sastavljen, realan i opravdan budžet u skladu sa aktivnostima projekta, precizno struktuiran prema vrsti troškova           -do 20
 7. kreativnost i inovativnost ponuđenih rešenja           -do 10
 8. kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju projektnih aktivnosti           -do 10
Korišćenje odobrenih sredstava

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su u budžetu Ministarstva za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, od kojih se maksimalno 250.000,00 dinara dodeljuje po projektu.

Najkasnije dva meseca od završetka projekta, Ministarstvu se dostavlja izveštaj o njegovom sprovođenju i utrošku sredstava.

Rok i način za podnošenje prijava projekata

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 28. novembra 2016. godine u 15:30 časova.

Predlog projekta dostavlja se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen, u zatvorenoj koverti, kao i u elektronskoj verziji na kompakt disku, dostavljen preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom, sa naznakom:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za razvojne poslove i poslove planiranja – Grupa za unapređivanje rodne ravnopravnosti
na adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

NA KOVERTI OBAVEZNO TREBA NAZNAČITI PUNO IME I ADRESU POŠILJAOCA, NAZIV PROJEKTA I SLEDEĆI TEKST:
„NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”

Kompletan tekst konkursa i obrasci za prijavu dostupni su na internet prezentaciji www.minrzs.gov.rs – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs.

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor