Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini

Predmet Konkursa

Dodela finansijskih sredstava za podršku projektima civilnog društva za Javni konkurs za dodelu sredstava u oblasti zaštite životne sredine, koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva, a koji su od javnog interesa.

Oblast javnog konkursa

Zaštita životne sredine u okviru bliže definisanih tematskih oblasti.

Opšti cilj javnog konkursa

Unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine. Prioritetne tematske oblasti su: zaštita prirodnih vrednosti; zaštita zemljišta; zaštita voda; upravljanje otpadom; promocija Arhuske konvencije; promocija zelene ekonomije, finansiranje životne sredine.

Predloženi projekti, usaglašeni sa opštim ciljem konkursa, treba da za rezultat imaju unapređenu svest u tematskoj oblasti u kojoj se projekat predlaže i ostvarene konkretne i merljive rezultate sprovođenjem nekih od sledećih aktivnosti: popularizacija, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje, ekološke izložbe i dr); unapređenje znanja (kroz organizovanje neformalnih vidova obrazovnih aktivnosti – seminari, stručni skupovi, i dr); ili rešavanje pojedinačnih problema u oblasti očuvanja i zaštite životne sredine, od interesa za lokalnu ili širu zajednicu.

Opredeljena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara. Realizacija izabranih projekata biće sufinansirana najviše do 900.000,00 dinara po projektu.

Sufinansiranje projekta iz drugih izvora može biti iz sopstvenih prihoda, budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, inostranih fondova, poklona ili donacija.

Uslovi za Javni konkurs za dodelu sredstava

1. Opšti uslovi: Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije, upisane u Registar Agencije za privredne registre:

  • koji deluju na teritoriji Republike Srbije;
  • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine;
  • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

2. Ostali uslovi – Po navedenom Konkursu mogu se predložiti projekti:

  • koji se realizuju na području Republike Srbije;
  • koji su kratkoročni i koji se mogu realiizovati u roku ne dužem od tri meseca, od dana potpisivanja ugovora, a najkasnije do 30. novembra 2017. godine;
  • koji se odnose na jednu od gore navedenih prioritetnih tematskih oblasti;
  • jedna organizacija, kao nosilac, može predložiti samo jedan projekat.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine kompletno popunjeni sledeći obrasci i prilozi:
1. Spisak dokumentacije koja se dostavlja (obrazac br.1);
2. Podaci o podnosiocu Prijave i osnovni podaci o predlogu projekta za sufinansiranje; (obrazac br. 2);
3. Biografije rukovodioca i lica koja realizuju projekat (obrazac br. 3);
4. Detaljan opis projekta (napisan u slobodnoj formi, a prema informacijama datim u Smernicama) – (navesti kao prilog br. 4);
5. Elektronska verzija obavezne konkursne dokumentacije – CD/USB – (navesti kao prilog br.5).
Dodatna konkursna dokumentacija – Pored gore navedene obavezne konkursne dokumentacije poželjno je da podnosilac prijave dostavi i druga dokumenta relevantna za realizaciju projekta (pisma preporuke, obezbeđene saglasnosti i dr.).

Način dostavljanja dokumentacije

Lično (u zatvorenoj koverti) adresu iz teksta, u pisarnici republičkih organa ili poštom pi čemu na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
ul. Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
sa naznakom: Za KONKURS –NVO 2017. – životna sredina
TEMATSKA OBLAST _____________________________
(obavezno naznačiti jednu tematsku oblast na koju se projekat prioritetno odnosi)
(NE OTVARATI)

Rokovi za podnošenje prijava na Javni konkurs za dodelu sredstava, vrednovanje i rangiranje predloga projekata i odlučivanja o dodeli sredstava Javni konkurs za dodelu sredstava

Konkursna dokumentacija se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Ministarstva (http://www.mpzzs.gov.rs) i (www.eko.minpolj.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs).

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Konkursna komisija utvrđuje predlog Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i istu objavljuje na internet stranici Ministarstva i portalu e- Uprava.

Na predlog Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora, u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi Konkursna komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluka o izboru projekata donosi se u roku od 30 dana od dana utvrđivanja predloga Liste i objavljuje na internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprava.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata, u okviru konkursne dokumentacije. Informacije se mogu dobiti i telefonskim putem, pozivom na broj 011/31 21 241.
Tekst javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.mpzzs.gov.rs i www.eko.minpolj.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs).

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor